منو

اطلاعیه درباره ی گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجویان محترم می توانند از طریق مراحل ذیل گواهی اشتغال به تحصیل خود را دریافت نمایید.

1- ورود به وب سایت دانشگاه روزبهان و دریافت فرم گواهی اشتغال به تحصیل از قسمت فرم ها

2- تکمیل و امضای فرم و ارسال به کارشناس رشته مربوطه از طریق ایمیل

3- گواهی درخواست شده توسط کارشناس مربوطه صادر واز طریق ایمیل به دانشجو ارسال می گردد.