به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند یا دفاع خواهند نمود می رساند، فرصت اخذ نمره پژوهشی مقالات مستخرج از پایان نامه حداکثر دو ماه پس از تاریخ دفاع پایان نامه می باشد.

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم