قابل توجه كليه دانشجويان،واحد آموزش و پژوهش و امورفارغ التحصيلي از تاريخ 12خرداد لغايت 4 تير 97 تعطيل مي باشد،لذابراي انجام هرگونه امور آموزشي و پژوهشي و فارغ التحصيلي تا قبل تاريخ هاي مذكوراقدام نماييد.

ما 47 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم