به اطلاع کلیه دانشجویان رشته حقوق می رساند درس های ذیل طبق برنامه زمانی و استاتید ذکر شده برگزار می گردد. لذا خواهشمند است طبق برنامه زمانی اعلام شده در کلاس ها شرکت نمایید.

همچنین جناب آقای رضاعلی مدیر گروه حقوق روز دوشنبه 10-8 در دفتر گروه حقوق پاسخگوی دانشجویان رشته حقوق می باشند .

نام درس

روز و زمان تشکیل

نام استاد

محل تشکیل

حقوق جزای عمومی 2

از یکشنبه 17-15

 به

دوشنبه 12-10

آقای نعمتی

به

آقای رضاعلی

209

رویه قضایی

دوشنبه 20-18

آقای فولادی

به

آقای ربیع پور

304

حقوق اساسی1

یکشنبه 19-17

آقای نوری

313

متون فقه 1

دوشنبه 18-16

آقای فولادی

به

آقای چوپانی

313

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم