اهم وظايف معاونت آموزشي دانشگاه، اداره كليه امور آموزشي دانشگاه، اجراي سياست هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي، تدوين و اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز داخلي، گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه، تدوين ، به روز رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي دانشگاه، نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت هاي آموزشي گروههای آموزشی دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي، ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف، مي باشد. در اين راستا مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه، اداره كل آموزش، دفتر نظارت و ارزيابي، دفتر استعدادهاي درخشان، مرکز آموزشهاي الكترونيكي، به عنوان واحدهاي مرتبط معاونت آموزشي ، وظايف مربوط به خود را انجام مي دهند.  به علاوه دفتر معاونت آموزشي وظيفه هماهنگي و ارتباط بين واحدهاي مرتبط، دانشكده ها و مراكز آموزشي و پاسخگويي  به سئوالات را بر عهده دارد. دبيرخانه هيأت مميزه و دبيرخانه هيأت اجرائي جذب دانشگاه نيز در حوزه  معاونت آموزشي متمركز است و بررسي فعاليت هاي  فرهنگي ، آموزشي، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيأت علمي در هر نيمسال تحصيلي در اين حوزه  انجام مي شود.

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم