آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته براي ورودي 88 ومابعد

مقدمه

سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت هاي علمي در هزاره سوم كشورهاي جهان را در شرايطي قرار داده است كه ايجاد تحول راهبردي دربرنامه هاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه است و براين مبنا آموزش عالي و تمامي كارگزاران نظام علمي كشور و به طور كلي نهادهاي مولد انديشه نقش كليدي در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي با الهام از توسعه و اهداف بلند سند چشم انداز 20 ساله جمهوري هسلامي هيران خواهند داشت.

متوليان و برنامه ريزان حوزه اموزش عالي كشور نيز همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهي و بهره مندي از فرصت هاي پيش آمده در راستاي ارتقاي كيفيت لزوم بازنگري آيين نامه ها و مقررات آموزشي را در صدر اولويت هاي كاري خود قرار داده اند. براي نيل به اين مقصود در گام نخست آيين نامه دوره هاي كارشناسي ارشد به لحاظ ضرورتي كه در بازنگري و اصلاح آن احساس مي شود با همكاري و هماهنگي دانشگاه ها و موسسات آمزش عالي و طي جلسات متعدد كار گروه آموزشي به سه شيوه آموزشي _پژوهشي تدوين شده است.

ماده 1- هدف از تدوي آيين نامه دوره هاي كارشناسي ارشد به سه شيوه «آموزشي- پژوهشي»، «آموزشي» و «پژوهشي» تقويت و توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي ارتقاي كيفيت تنوع بخشي به شيوه هاي نوين ارايه آموزشي پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به دوره هاي تحصيلات تكميلي تقويت و ارتقاي سطح كيفي و كمي اين دوره ها و همسان سازي ان با برنامه هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تا با بهره مندي از آن در تربيت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشيم .

ماده 2- تعاريف

*دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته : دوره اي بالا تر از دوره كارشناسي است كه بر اساس برنامه هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي، به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربط منتهي مي شود.

*شيوه آموزشي – پژوهشي : دوره اي كه محتواي برنامه  آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه است.

*شيوه آموزشي : دوره اي كه با محوريت آموزش است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان نامه دانش آموخته مي شود.

*شيوه پژوهشي : دوره اي با محوريت پژوهش كه دستاورد آن(ارائه فناوري جديد، توليد دانش فني،ثبت اختراع...) شود و مشتمل بر اخذ واحد هاي درسي و الزام به ارايه پايان نامه است.

*پايان نامه : فعاليت پژوهشي- تحقيقاتي است كه در يك زمينه رشته تحصيلي و تحت راهنماي استاد راهنما انجام ميگيرد.

*موسسه : منظور دانشگاه و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دوره هاي كارشناسي ارشد است.

*شورا : منظور شوراي تحصيلات تكميلي موسسه است.

*سمينار : منظور تحقيق و تتبع نظري است.

ماده 3–نحوه اجراي دوره

اين دوره به صورت روزانه، شبانه ، نيمه حضوري ، مجازي و بين المللي طبق ضوابط مربوط قابل اجرا مي باشد.

ماده 4- شرايط ورود

الف – داشتن شرايت عمومي ورود به آموزش عالي

ب – دارا بودن مدرك رسمي پايان  دوره كارشناسي اعم از پيوسته و نا پيوسته مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ج – قبولي در آزمون ورودي مورد تاييد وزارت يا كسب پذيرش از موسسه بر اساس مقررات مصوب

ماده 5 –دروس جبراني

چنانچه در رشته دوره كارشناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد به تشخيص گروه آموزشي، تعدادي از دروس را تحت عنوان جبراني بگذراند.

تبصره 1: حداكثر دروس جبراني 12 واحد مي باشد كه در ابتداي دوره قبل از دروس اصلي ارئه مي شود.

تبصره 2: در انتخاب درس،اولويت با دروس جبراني است تعيين تعداد و عناوين دروس بر اساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده شوراي گروه است.

تبصره 3: دروسي را كه دانشجو قبلاً در دوره كارشناسي گذرانده است، تكرار آن در صورتي كه عنوان درس بر اساس سر فصل برنامه مصوب كارشناسي ارشد باشد، مجاز نيست.

تبصره 4: حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني 12 است.

ماده 6 - موسسه موظف است به تناسب تعداد پزيرفته شدگان در اين دوره، مشاور تحصيلي براي هدايت دانشجويان تعيين نمايد.

ماده 7 –تعداد واحد هاي درسي را كه دانشجوبايد هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد 8 و حداقل 12 است.

ماده 8- ارزشيابي تحصيلي

ميانگين نمرات دانشجو در دو نيم سال نبايد از 14 كمتر باشد.

ماده 9- آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه ميانگين نمره دانشجو در اين نيمسال كمتر از 14 باشد، مشروط تلقي مي شود.

ماده 10- ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد،در قير اين صورت،دانش آموختهدوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.

تبصره : دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره درهرسه شيوه، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد (در صورتي كه حدذاكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد) مي تواند دروسي را كه در آنها نمره كمتراز 14 واحد احراز كرده است،فقط در يك نيمسال تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل،دانش آموخته مي شود.دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند،از ادامه تحصيل محروم مي شود و مدركي دريافت نمي كند.

ماده 11- حضور و غياب

حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. غيبت دانشجو در هر درس نبايداز 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند،در اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

تبصره 1: در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس،بيش از حد مجازبوده واز نظرموسسه،موجه تشخيص داده شود،آن درس از مجموع دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود.در اين صورت رعايت حد نصاب8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود.

تبصره 2: غيبت در شيوه پژوهشي،ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده در آن نيم سال است كه طبق نظر هيات داوران در ماده 33 انجام مي شود.

ماده 12 –غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آت درس مي شود.

تبصره : در صورتي كه غيبت دانشجو در جلسه امتحان،از نظر موسسه، موجه تشخيس داده شود، درس مزبور حذف مي شود.

ماده 13- مرخصي تحصيلي

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه مي تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد،مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 14- دانشجو مي تواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف نمايد. در اين صورت بايد درخواست خود را مبني برانصراف به موسسه تسليم نمايد،چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد آن موسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد.

تبصره 1 : دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل(مشروطي دو نيمسال،سنوات بيش از حد مجاز) موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد.

تبصره 2 :  دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل مي تواند در صورت تسويه حساب كامل با موسسه مجدداٌ در آزمون شركت نمايد.

ماده 15- طول دوره

طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر 2 سال مشتمل بر4 نيمسال تحصيلي است.

تبصره : در موارد استثنايي طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از 5/2 سال تجاوز نمايد.

ماده 16- انتقال، تقيير رشته و مهمان

انتقال، تقيير رشته در هر سه شيوه دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.

تبصره 1 : انتقال از دوره به دوره روزانه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از (روزانه وشبانه) و از دانشگاه هاي غير دولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع مي باشد.

تبصره 2 : انتقال ازيك شيوه به شيوه ديگر با رعايت سنوات دوره در اختيار موسسه آمزش عالي است.

تبصره 3 : هر دانشجو در هر سه شيوه كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر دو نيم سال را با موافقت موسسه مبدا و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

ماده 17- معادل سازي دروس در دوره كارشناسي ارشد با نظر گروه آموزشي و با شريط زير امكانپذير است.

الف - پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تائيد وزارت باشد.

ب – موسسه قبلي دانشجو دررشته تحصيلي مورد تائيد وزارت باشد.

ج – سر فصل دروس گذرانده دانشجو بر اساس برنامه هاي مصوب شوراي برنامه ريزي باشد.

تبصره :  استاد راهنما

استاد راهنما در دوره كارشناسي ارشد آموزشي – پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يكي از اعضاي هيات علمي با مرتبه حداقل استاد ياري و تائيد شورا تعيين مي شود.

 تبصره : چنانچه استاد راهنما خارج از موسسه آموزش عالي انتخاب مي شود به جاي شرط استاد ياري داشتن مدرك دكتري الزامي است.

ماده 19- استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تاييد شوراي گروه از اعضاي هيات علمي داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب مي شود.

ماده 20- ارزشيابي پايان نامه

الف- نمره از 19 تا 20 : عالي

 نمره از 18 تا 99/18: بسيار خوب

 نمره از 16 تا 99/17 : خوب

نمره از 14 تا 99/15 : قابل قبول

ب - نمره كمتر از 14: غير قابل قبول

تبصره : چناچه ارزشيابي پايان نامه غير قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداكثر يك ني مسال در مدت مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه شركت و مجدداٌ از پايان نامه دفاع كند. دانشجوي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود.

ماده 21- به دانشجوي كارشناسي ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند، فقط يك گواهي كه دانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه نمره اي گذارانيده است اعطا مي شود.

ماده 22- ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيهت داوران انجام مي شود.

ماده 23- تركيب هيات داوران بر اساس دستور العمل شورا است.

ماده 24- گواهينامخ پايان دوره كارشناسي ارشد به هر سه شيوه (آموزشي-پژوهشي،آموزشي و پژوهشي) ارزش يكساني داشته و مي توانند در دوره تحصيلي بالاتر ادامه تحصيل دهند.

ماده 25- تعداد واحدهاي دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه (آموزشي-پژوهشي،آموزشي و پژوهشي) بر حسب رشته حداقل 28و حداكثر32 واحد است.

الف-شيوه:آموزشي-پژوهشي

ماده 26- تعداد واحد پايان نامه در اين شيوه حداقل4 و حداكثر 6 واحد درسي براي همه رشته هاو بر اساس برنامه مصوب مي باشد.

ماده 27- پايان نامه

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پايان نامه خود را با استاد يا اساتيد راهنما و تائيد گروه مربوط انتخاب نمايد. موضوع پايان نامه پس از تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده قطعيت مي يابد.

ب-شيوه:آموزشي

ماده 28- در اين شيوه تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايان نامه خواهد بود كه حداقل2 و حداكثر 4 واحد سمينار (تحقيق و تتبع نظري) الزامي است.

ج-شيوه:پژوهشي

ماده 29-  اين شيوه براي م.سسات پژوهشي بوده و در مورد موسسات آموزشي  منوط به تامين كل هزينه ها (انجام تحقيق و حق الزحمه پايان نامه) از محل درآمدهاي اختصاصي طرح پژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا مي با شود.

ماده 30- دانشجو طي نيمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظراستاد راهنما و تاييد گروه انتخاب نمايد.

ماده  31- تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه  6 تا 10 واحد است و دانشجو مي تواند همزمان با واحد هاي آموزشي  واحد هاي پژوهشي خود را با نظر استاد راهنما  و تاييد گروه انتخاب نمايد.

ماده 32- حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در هين شيوه با نظر استاد راهنما  و تايير گروه و بر اساس تعداد جلسات مشاوره  و راهنمايي صورت مي پذيرد.

ماده 33- روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال با حضور استاد راهنما  نماينده تحصيلات تكميلي موسسه و يك نفر از اعضاي هيات علمي متخصص   به انتخاب مدير گروه ذيربط  مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

تبصره 1 : كل واحد هاي اين شيوه به  سه نيمسال تقسيم شده  و دانشجو در هر نيمسال يك سوم آنها را  تحت عنوان بخش اول پايان نامه  اخذ مي نمايد.

تبصره 2 : حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پژوهش دانشجو در هر نيمسال نمره 14 است.

تبصره 3 : چنانچه نمره پيشرفت پژوهشي دانشجو در هر ارزيابي كمتر هز 14 باشد وي در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود.

ماده 34 : ارزيابي نهايي در اين شيوه ، دفاع از پايان نامه است كه در آخرين مرحله تحصيل دانشجو انجام مي شود.

ساير مقررات:

ماده 35: اجراي هر يك از شيوه هاي «آموزشي-پژوهشي»،« آموزشي » و « پژوهشي» در دوره توسط موسسه با مجوز از  شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است.

ماده 36 : در مواردي كه آيين نامه ساكت است  تصميم گيري بر عهده شورا مي باشد.

ماده 37 : آيين نامه در بر گيرنده اصول و ضوابط كلي دوره كارشناسي ارشد به سه شيوه اجرايي مي باشد و موسسه موظف است دستور العمل اجرايي آن را در چارچوب آيين نامه تدوين و پس از تصويب در شورا اجرا كند.

ماده 38 : تفسير آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت است و در صورت بروز ابهام ، نظر معاونت مذكور مورد استناد قرار خواهد گرفت.

ماده 39 : آيين نامه  آموزشي دوره  كارشناسي ارشد در 39 ماده و 19 تبصره در جلسه 714 مورخ 15/01/88 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي به تصويب وزير محترم علوم ، تحقيقات و فناوري رسيد و از نيمسال اول تحصيلي 89-88 به مدت سه سال قابل اجرا است  كه پس از مدت مذكور با ارزيابي از خروجي هاي دوره و در صورت موافقت تمديد خواهد شد. با ابلاغ اين آيين نامه، كليه آيين نامه ها و بخش نامه هاي مغاير با آن ملغي مي شود.

 

ما 63 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم