مؤسسه آموزش عالی روزبهان، دارای 5 آزمایشگاه در طبقات مختلف می باشد:

  1.  آزمایشگاه 1،  در طبقه اول که در آن دروس آزمایشگاهی شامل: آزمایشگاه مدارمنطقی،  آزمایشگاه دیجیتال، آزمایشگاه میکروپروسسور، آزمایشگاه تکنیک پالس، آزمایشگاه مدارهای مجتمع،  آزمایشگاه فیزیک 2،  تدریس می گردد.
  2. آزمایشگاه 2،  در طبقه دوم که در آن دروس آزمایشگاهی شاملآزمایشگاه مدارهای الکترونیکی،  آزمایشگاه مدارهای مخابراتی،  آزمایشگاه مدارهای الکتریکی،  کارگاه تعمیرات تلویزیون،  تدریس  می گردد.
  3. آزمایشگاه 3، در طبقه سوم که در آن دروس آزمایشگاهی شامل: آزمایشگاه اندازه گیری1، آزمایشگاه مقدماتی برق،  آزمایشگاه اصول  اندازه گیری،  آزمایشگاه مدار 1،  تدریس می گردد.
  4. آزمایشگاه 4،  در طبقه سوم که در آن دروس آزمایشگاهی شامل: آزمایشگاه فیزیک مکانیک،  آزمایشگاه فیزیک حرارت، آزمایشگاه فیزیک نور وارتعاشات،  تدریس می گردد.
  5. آزمایشگاه 5،  در طبقه چهارم که در آن دروس شامل آزمایشگاه فیزیولوژی،  تدریس می گردد.

 

ما 124 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم