مؤسسه آموزش عالی روزبهان،  دارای 3 کارگاه  در طبقه زیر زمین می باشد:

  1. کارگاه خاک،  که درآن دروس مربوط به آزمایشگاه خاک وبتن (گروه عمران) و آزمایشگاه مقاومت مصالح، تدریس می گردد.
  2. کارگاه ماشین و مدار فرمان، که در آن دروس مربوط به کارگاه مدار فرمان، کارگاه ماشین الکتریکی1، کارگاه ماشین الکتریکی 2،  کارگاه برق، تدریس می گردد.
  3. کارگاه عمومی که در آن دروس کارگاهی متنوعی تدریس میگرددکه شامل: کارگاه جوشکاری،  کارگاه ورقکاری، کارگاه کانال سازی، کارگاه سیم پیچی 1و2، کارگاه آرماتور بندی، می باشد.

ما 106 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم