چرا مشاوره ؟

مشاوره رابطه یاورانه منحصر به فردی است که درآن به مراجع فرصت یاد گرفتن، احساس کردن، فکر کردن، تجربه کردن و تغییر کردن به طریقی داده می شود که به نظر او مناسب باشد.مشاوره فرایندی برای شناخت دقیق تر رفتار است.

مشاور فردی است که پس از تحصیل در رشته های علمی مربوطه توانایی یاری رساندن به مراجعان را براساس اصل پذیرش، راز داری و... پیدا کرده است.

مشورت نوعی کمک است که مشاور به عنوان عضو گروه کمکی، به فرد فرد مراجعان و یا سیستمهایی می دهد که در خدمت مراجع و ارباب رجوع قرار دارند مانند وقتی که مشاور طرف مشورت یک دانشجو، والدین، اساتید، هم اطاقی دانشجو، مدیران و... قرار می گیرد.

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم