اداره دبیرخانه به منظور ثبت نامه های وارده و صادره، بایگانی اسناد اداری و انجام ارسال مراسلات موسسه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل گردیده است.

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم