منو

آموزش و امتحانات

حوزه معاونت آموزشی روزبهان با در اختیار داشتن پرسنل کارآزموده و اساتید مجرب و توانمند وظیفه اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، اجرای سیاست های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی، نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، گسترش کیفی و کمی فعالیت های آموزشی، نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیت های گروههای آموزشی دانشگاه، ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف را دارا میباشند.

پژوهش و تحصیلات تکمیلی

بدیهیست یکی از ستون های اصلی و کلیدی هر دانشگاه حوزه پژوهش می باشد. حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه روزبهان با تلاش و برنامه ریزی های دقیق در جهت اجرای اهداف کلان خود اقدامات موثر و مثبتی را انجام داده و توانسته است موجبات قرار گرفتن این حوزه مهم و حساس را در جایگاه مناسب و شایسته آن فراهم سازد. اهداف اصلی این حوزه، ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص کلیه فعالیتهای پژوهشی درون دانشگاه و خارج از آن، سیاستگذاری و ارائه خدمات جهت دستیابی به اهداف بزرگ پژوهشی در چهارچوب برنامه‌های توسعه کشور و نیز ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه می باشد.

فرهنگی و دانشجویی

حوزه فرهنگی و دانشجویی یکی از فعالترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که تعیین کننده سیاستها، برنامه ریزی ها، اجرا و نظارت بر فعالیت های فرهنگی، امور دانشجویی، رفاهی، نظام وظیفه و... می‌باشد. بستر سازی جهت تسهیل فعالیت های علمی فرهنگی دانشجویان در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و سیاسی و... دانشجویان با استفاده بهینه از امکانات موجود در بخش های مختلف از جمله وظایف این حوزه می باشد.