منو

مسابقه علمی ورزشی به مناسبت هفته معلم و استاد

به نام خدا

☆☆امور فرهنگی موسسه آموزش عالی روزبهان برگزار می نماید.☆☆
مسابقه علمی ورزشی بمناسبت هفته معلم واستاد
1-باتوجه به شرایط بیماری کروناوزیست بوم جدید بوجودآمده، نقش اساتید دانشگاهی را در زندگی خود درچند سطر بیان کنید.
۲-باتوجه به عوارض اضافه وزن وچاقی مجموعه اقدامات خود را درجهت مدیریت تغذیه سالم و سوادحرکتی درچندسطر بیان کنید.
پاسخ خودرا حداکثر تا۱۴ اردیبهشت به واتس اپ شماره
09029025433
ارسال کنید.
به ۱۰ اثربرتر جوایز ارزنده ای اهداخواهد شد.
(امورفرهنگی موسسه آموزش عالی روزبهان)