منو

قوانین حذف پزشکی و حذف اضطراری

دانشجویان گرامی جهت حذف اضطراری و حذف پزشکی به نکات ذیل توجه فرمائید :

 

حذف اضطراری:

دروس عملی-آزمایشگاهی-کارگاهی و دروس ترکیبی(تئوری-عملی) قابلیت حذف اضطراری ندارد.

· در صورتی که با حذف اضطراری واحد ها به زیر 12 واحد برسد امکان حذف اضطراری آن درس وجود ندارد.

در صورتی که درسی همنیاز و مرجع دروس دیگر در ترم باشد امکان حذف اضطراری آن وجود ندارد.

برای انجام حذف اضطراری مراجعه خود دانشجو الزامیست .

مسئولیت انجام حذف درس بر عهده دانشجو می باشد.

تنها یک درس را می توان حذف اضطراری نمود.

دانشجو می بایست ابتدا فرم را از انتشارات دریافت نموده و پس از تکمیل آن با دردست داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی به مسئول رشته مراجعه نماید و پس از تایید از نظر آموزشی توسط مسئول رشته با مراجعه به دبیرخانه آن را ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نماید. و برگه را به مسئول رشته جهت درج در پرونده تحویل نماید. در صورتیکه مراحل فوق الذکر کامل انجام نگردد درس حذف نخواهدشد و نمره صفر منظور خواهدگردید.

 

حذف پزشکی: 

دروس عملی و آزمایشگاهی - کارگاهی و دروس ترکیبی (عملی-تئوری) قابلیت حذف پزشکی ندارد.

الف) امکان حذف پزشکی تنها یک بار برای هر دانشجو در طول مدت تحصیل رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته وجود خواهد داشت.

ب) دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته در طول مدت چهارساله تحصیل خود می توانند حداکثر از دوبار فرصت حذف پزشکی استفاده نمایند.

بدیهی است در صورت اتمام دفعات مجاز حذف پزشکی دانشجو و بروز مشکل پزشکی مجدد، دانشجو می تواند از حذف اضطراری پیش از آزمون استفاده نماید.

دانشجویان واجد شرایط حذف پزشکی می باید فرم درخواست حذف پزشکی را که به طور کامل پرشده به همراه مدارک پزشکی معتبر از پزشک متخصص و یا گواهی پذیرش و ترخیص بیمارستان یا اورژانس حداکثر 72 ساعت پس از تارخ امتحان به دبیرخانه تحویل دهند.

در صورت عدم توانایی حضور دانشجو مدارک فوق الذکر توسط پست پیشتاز یا بستگان دانشجو در موعد مقرر به دبیرخانه دانشگاه قابل تحویل است.

توجه مهم: در هنگام مراجعه افراد غیر از دانشجو جهت تحویل مدارک به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست .
توجه مهم: در صورتیکه درخواست در دبیر خانه ثبت نشده باشد و یا شماره ثبت توسط دانشجو دریافت نگردیده باشد امکان پیگیری درخواست وجود ندارد. و مسئولیت آن با شخص دانشجو می باشد.