منو

حضور و غیاب

حضور در جلسات
-حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 3/16 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند,در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
تبصره 1 : در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از 3/16 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود,آن درس حذف می شود.در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست.ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
تبصره 2 : غیبت در جلسات دو هفته اول در هر درس,به دلیل حذف و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 3/16 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحان
-غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.
-تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.