منو

حذف و اضافه


-دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی, فقط در مهلتی کمتر از دو هفته,پس از شروع نیمسال تحصیلی دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید,مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
- در صورت اضطرار,دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده, فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی حذف کند.مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از 3/16 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.
- حذف کلیه درسهای اخذ شده,در یک نیمسال ,تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه,دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد.در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.
(دوره تابستانی به هیچ وجه حذف و اضافه ندارد)