منو

اطلاعیه شروع برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

به نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که قصد دفاع از پایان نامه خود را در نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰2-١٤٠1دارند، می رساند:

شروع برگزاری جلسات دفاع در ترم جاری از روز پنجشنبه مورخ ١٤٠2/۰۵/19 الی روز پنجشنبه مورخ ١٤٠2/۰۶/۳0 می باشد. زمان تحویل فرم مجوز دفاع (همراه با گزارش همانندجویی پایان نامه از ایرانداک) حداکثر تا روز پنجشنبه ۱۴۰2/۰6/16 تمدید شد .

 به درخواست های پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود لذا خواهشمند است در زمان اعلام شده اقدام بفرمایید.

آدرس سامانه همانندجو:

https://tik.irandoc.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی پژوهش :

ucr.pajoohesh@gmail.com

شماره تماس:33700123-011