منو

مرخصی تحصیلی و انصراف دانشجو

مرخصی تحصیلی
-دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی و یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره : مدت مرخصی تحصیلی,جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
-تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی,حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال,توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

انصراف از تحصیل
-ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل,انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل,حق ادامه تحصیل ندارد.
تبصره :در موارد استثنایی,که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند,باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارایه دهد.در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ,آن نیمسال جزو مرخصی دانشجو محسوب می شود.
-دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود,باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید.این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست,تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن,حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1 : دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند.
تبصزه 2 : تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری ضوابط مربوط است.

اخراج دانشجوی مشروط
-در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی,اعم از متوالی یا متناوب,کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد,از ادامه تحصیل محروم می شود.
-دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد,از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود,در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز,با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد,می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط,مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.