منو

اطلاعیه هزینه بررسی پرونده های شورای موارد خاص

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان گرامی

بر اساس مصوبه 5 صورتجلسه چهارمین نشست از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 1402/6/18 ، هزینه بررسی پرونده های شورای موارد خاص استان از تاریخ 1402/09/01 مبلغ 4/000/000 (چهار میلیون)ریال تعیین شده است.

بدیهی است ادامه فرایند پاسخگویی از طریق سامانه سجاد با ارائه فیش بانکی امکان پذیر خواهد بود

شماره حساب شبای 660100004001073903022968 نزد بانک مرکزی بنامه تمرکز وجوه درآمد اختصاصی با شناسه پرداخت 387073953119500001400264888204 می باشد (درج شناسه پرداخت الزامی است)