منو

مقررات برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

بسمه تعالی
مقررات مربوط به برگزاری امتحانات

  بدینوسیله مقررات درخصوص " برگزاری امتحانات" به شرح زیر اعلام می شود.

  1. امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییراست.
  2. همراه داشتن اصل کارت ملی در جلسات امتحان الزامی است.
  3. همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان عکس دار در جلسات امتحان الزامی است.
  4. با توجه به اینکه برگزاری امتحانات راس ساعت های اعلام شده شروع خواهد شد لذا ضروری است دانشجویان قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند.
  5. دانشجویان موظف هستند در جلسه امتحان در محلهای تعیین شده که توسط آموزش اعلام میشود مستقر شوند.
  6. تقلب در امتحانات بر اساس ضوابط تخلف تلقی شده و به شدت با آن برخورد خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب به شرح زیر است :

1-6- داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده.
2-6 - داشتن تلفن همراه.
3-6 - استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه و کتاب غیرمجاز.
4-6 - مبادله هر گونه اطلاعات با سایر دانشجویان در جلسه امتحان.
5-6- مبادله هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، قلم، خط کش و .... بدون   
هماهنگی با مراقبین.
6-6 - نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی.
7-6- نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت.
8-6 - برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هر گونه مشاجره با مراقبین.
9-6 - خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان.

10-6استفاده از تلفن همراه بعنوان ماشین حساب و بعنوان جزوه در ازمون های جزوه باز

7- فرستادن شخص دیگری به جای خود  در جلسه امتحان از مصادیق بارز تخلف تلقی شده که بر اساس قانون با دانشجوی ذیربط و شخص جایگزین به شدت برخورد خواهد شد.

                                                                                                                    اداره امتحانات