منو

بخشنامه کمیسیون شورای موارد خاص استان

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان گرامی:

به استحضار می رساند با عنایت به بخشنامه شماره ۳۱/۷۲۸۳۹ دانشگاه مازندران ،مهلت زمان ارسال پرونده های شورای کمیسیون موارد خاص استان برای نیمسال اول تا پایان مهرماه و نیمسال دوم تا پایان اسفند ماه می باشد . بدیهی است پس از این تاریخ دانشجو مشمول ((عدم مراجعه و مرخصی تحصیلی)) خواهد شد. لازم به ذکر است زمان دریافت پرونده های آموزشی جهت طرح در کمیسیون موارد خاص استان حداکثر تا یک ماه بعد از شروع نیمسال تحصیلی جدید می باشد.