منو

نظام آموزشی

 

تعریف واحد درسی
-آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است.
در نظام واحدی,ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی دانشجو در یک درس,به همان درس محدود است.
هر واحد درس,مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت، عملی(یا آزمایشگاه) 32 ساعت، کارگاهی(یا عملیات میدانی) 48 ساعت,کار آموزی و کارورزی(یا کار در عرصه) 65 ساعت,در طول یک نیمسال تحصیلی(یا دوره تابستانی)و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروزه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.

سال تحصیلی
-هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.
تبصره: مدت امتحانات پایانی دوره تابستانی جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه نویسی
-تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.
ترتیب دروس یا رعایت پیش نیازها,روش تدریس, و جابجا کردن ریز موارد وطرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.

دروس انتخابی
-دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارایه دهند.
هر دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درس را انتخاب کند .
تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
تبصره 2 : در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوطه ، میتواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند .
تبصره 3 : اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد میتواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر 24 واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره 4 : در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی مانده داشته باشد ، حتی اگر مشروط باشد ، با نظر دانشگاه ، میتواند تمامی واحد های باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند .
تبصره 5 : تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

دروس پیشنیاز
- آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها در دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها ، در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس ، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معین کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا ( پیشنیاز دانشگاهی ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذارنند.
تبصره 1 : تعیین نوع دروس ، تعداد واحد ، ریز مواد ، نحو ارایه ، و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
تبصره 2 : سازمان سنجش آموزش کشور,موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی,کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنهارا در هر یک از موارد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذی ربط قرار دهد.
تبصره 3 : ارایه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها,از هر حیث,مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.
نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو,محاسبه می شود ودر مشروطی ,قبولی و یا ردی دانشجو نیز تاثیر دارد.
تبصره 4 : به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند,یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

طول دوره
- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است.در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موافقت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.