منو

فراغت از تحصیل

ماده 64:
دانشجوئی که کلیه واحدهای درس یکی از دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آئین نامه با موفقیت گذرانیده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
تبصره 1: تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمره درس دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشگاه تحویل می شود.
ماده 65:
میانگین کل نمرات دانشجو درپایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند.