منو

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آزمایشگاه
مؤسسه آموزش عالی روزبهان، دارای 5 آزمایشگاه در طبقات مختلف می باشد:
آزمایشگاه 1،  در طبقه اول که در آن دروس آزمایشگاهی شامل: آزمایشگاه مدارمنطقی،  آزمایشگاه دیجیتال، آزمایشگاه میکروپروسسور، آزمایشگاه تکنیک پالس، آزمایشگاه مدارهای مجتمع،  آزمایشگاه فیزیک 2،  تدریس می گردد.
آزمایشگاه 2،  در طبقه دوم که در آن دروس آزمایشگاهی شامل: آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی،  آزمایشگاه مدارهای مخابراتی،  آزمایشگاه مدارهای الکتریکی،  کارگاه تعمیرات تلویزیون،  تدریس  می گردد.
آزمایشگاه 3، در طبقه سوم که در آن دروس آزمایشگاهی شامل: آزمایشگاه اندازه گیری1، آزمایشگاه مقدماتی برق،  آزمایشگاه اصول  اندازه گیری،  آزمایشگاه مدار 1،  تدریس می گردد.
آزمایشگاه 4،  در طبقه سوم که در آن دروس آزمایشگاهی شامل: آزمایشگاه فیزیک مکانیک،  آزمایشگاه فیزیک حرارت، آزمایشگاه فیزیک نور وارتعاشات،  تدریس می گردد.
آزمایشگاه 5،  در طبقه چهارم که در آن دروس شامل آزمایشگاه فیزیولوژی،  تدریس می گردد.

 

کارگاه
مؤسسه آموزش عالی روزبهان، دارای 3 کارگاه در طبقه زیر زمین می باشد:
کارگاه خاک، که درآن دروس مربوط به آزمایشگاه خاک وبتن (گروه عمران) و آزمایشگاه مقاومت مصالح، تدریس می گردد.
کارگاه ماشین و مدار فرمان، که در آن دروس مربوط به کارگاه مدار فرمان، کارگاه ماشین الکتریکی1، کارگاه ماشین الکتریکی 2، کارگاه برق، تدریس می گردد.
کارگاه عمومی که در آن دروس کارگاهی متنوعی تدریس میگرددکه شامل: کارگاه جوشکاری، کارگاه ورقکاری، کارگاه کانال سازی، کارگاه سیم پیچی 1و2، کارگاه آرماتور بندی، می باشد.

 

آتلیه
(در حال بروز رسانی)