منو

معرفی اداره امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم، خواهشمند است جهت انجام امورمربوط به واحد اموردانشجویی و فارغ التحصیلان طبق برنامه ذیل مراجعه نمائید. 

ایام هفته

برنامه کاری

ساعت مراجعه

یک شنبه

انجام امور نظام وظیفه

8 الی 14

دو شنبه

تسویه حساب

 فارغ التحصیلان، انصراف، اخراج

8 الی 14

سه شنبه

تسویه حساب

فارغ التحصیلان، انصراف، اخراج

8 الی 14

چهارشنبه

تحویل گواهی موقت - دانشنامه

8 الی 14