منو

آشنایی با امور مالی

به منظور ثبت، نگهداری و طبقه بندی حساب های مالی دانشجویان و موسسه و تهیه گزارشات مورد نیاز تشکیل گردیده و در تلاش است با استفاده از کارکنان متخصص و امکانات پیشرفته شرایط لازم برای بهره وری از یک سیستم مالی دقیق و به روز را به دست دهد.