منو

آشنایی با امور اداری

 

به منظور انجام امور اداری جاری موسسه تشکیل گردیده و به قسمت های ذیل تقسیم می گردد:
- اداره کارگزینی
- اداره کارپردازی
- اداره رفاه
- اداره دبیرخانه
- اداره انبار مرکزی 
- اداره اموال
- اداره خدمات
- ادره انتظامات
که هر یک از این قسمت ها طبق قوانین مربوطه به انجام وظایف خود اقدام می نمایند.