منو

اداره کارگزینی

 

اداره کارگزینی در موسسه آموزش عالی روزبهان عهده دار امور استخدامی کارکنان و اعضاء هیات علمی بر طبق آیین نامه های مربوطه و صدور به موقع احکام پرسنلی، انتصاب، ارتقاء، ماموریت، انتقال، مرخصی، بازخرید، بازنشستگی و غیره می باشد. 
همچنین تهیه و تنظیم آمارهاغی پرسنلی و نگهداری سوابق شغلی کارکنان و اسناد و مدارک از جمله وظایف این اداره می باشد.