منو

اداره کارپردازی

 

اداره کارپردازی موسسه آموزش عالی روزبهان به منظور پیش بینی نیازمندیهای واحدهای موسسه به ملزومات اداری - تجهیزاتی و فنی، برآورد هزینه و اقدام به تامین اعتبار و خرید آنها با رعایت مقررات مربوطه می باشد.