منو

ثبت نام و شرایط ورود به دانشگاه

شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود
-شرایط ورود در دوره های کاردانی ,کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته,کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است :
1: مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی,برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
2: داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور,مورد تایید وزارت آموزش و پرورش(با توجه به نظام آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت فرهنگ و آموزش یا وزارت بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
3: پذیرفته شدن در آزون ورودی
4: سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذی ربط صادر می شود.

نام نویسی
-پذیرفته شدگان آزمون ورودی,موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود,برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
-دانشجو موظف است در هر نیمسال,در زمانی که دانشگاه اعلام می کند,برای ادامه تحصیل و انتخاب و احد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه,در یک نیمسال,بمنزله انصراف ازتحصیل است. در صورت تاخیر و با عذر موجه,حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد,ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی,با دلایل مستند,بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغازهر نیمسال تحصیلی,به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.
منع تحصیل همزمان
-دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش ازیک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف,ازادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.