منو

شناسه کاربری پرتال آموزش

جهت ورود به پرتال آموزش

شماره دانشجوئی همان شماره کاربری دانشجو و شماره شناسنامه رمز عبور می باشد: 

شماره دانشجوئی :Username
شماره شناسنامه :Password

در صورتی که نمی توانید وارد پرتال شخصی خود شوید از انتشارات دانشگاه فرم رفع عیب تهیه نموده و پس از کامل نمودن فرم به همراه کارت دانشجوئی یا کارت شناسایی به واحد کامپیوتر مراجعه نمائید.